W jakich terminach odbędzie się egzamin ósmoklasisty w 2022 roku?

Termin główny:

język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00

matematyka – 25 maja 2022 r (środa) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r (czwartek) – godz. 9:00

Termin dodatkowy:

język polski – 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

matematyka – 14 czerwca 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022 r. (środa) – godz. 9:00

 

Z czego zdaje się egzamin ósmoklasisty?

W 2022 roku egzamin po ósmej klasie obejmuje trzy przedmioty obowiązkowe:

język polski

matematykę

język obcy nowożytny. 
Ósmoklasista może zdawać egzamin z następujących języków:
angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego.
Może to być jednak wyłącznie język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć.

 

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. W 2022 r. – podobnie jak w zeszłym roku – egzamin ósmoklasisty będzie obejmował wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych.

Po raz pierwszy egzamin został przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

  • uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej
  • uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  1. języka polskiego
  2. matematyki
  3. języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

 

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty odbywa się w maju. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:
1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎
Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów (dostępne są aneksy do tych informatorów obowiązujące w roku szkolnym 2021/2022), w przykładowych arkuszach egzaminacyjnych, w arkuszach z egzaminów próbnych, w zestawach powtórzeniowych zadań egzaminacyjnych oraz w arkuszach wykorzystanych do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach 2019-2021.

Wyniki i zaświadczenia

W 2022 r. uczniowie poznają swoje wyniki 1 lipca, natomiast 8 lipca każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W JĘZYKU MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ, MNIEJSZOŚCI ETNICZNEJ ‎I JĘZYKU REGIONALNYM

Uczniowie szkół lub oddziałów, w których zajęcia są prowadzone w języku mniejszości ‎narodowej, języku mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, rozwiązują zadania ‎z matematyki w języku polskim albo w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości ‎etnicznej lub w języku regionalnym. Stosowną deklarację rodzice (prawni opiekunowie) ‎ucznia składają do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.‎

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia nie później niż do 30 września roku szkolnego, ‎w którym jest przeprowadzany egzamin, składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację ‎o przystąpieniu do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, ‎którego uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Osoby ‎pełnoletnie składają taką deklarację samodzielnie.‎

UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW KONKURSÓW

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku.‎

UPRAWNIENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, ‎niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy), przystępują do ‎egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe ‎informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie o dostosowaniach.

 

Egzamin ósmoklasisty 2022

100 Dni Do Egzaminu Ósmoklasisty. Gotowy Plan Nauki Języka Angielskiego 100 Dni Do Egzaminu Ósmoklasisty. Gotowy Plan Nauki Języka Angielskiego
Fihel Marta, Kanczurska Katarzyna
Wydawca: Poltext
Nasza cena: 32,19 zł
44,90 zł

⛟ Wysyłamy w 24h

szt.
zobacz więcej
Angielski. Repetytorium Ósmoklasisty. Egzamin Na 100% Angielski. Repetytorium Ósmoklasisty. Egzamin Na 100%
Frankiewicz Marcin
Wydawca: Edgard
Nasza cena: 25,27 zł
34,90 zł

⛟ Wysyłamy w 3 dni

szt.
zobacz więcej
Arkusze Egzaminacyjne Dla Ósmoklasisty. Język Angielski
- 39%
Arkusze Egzaminacyjne Dla Ósmoklasisty. Język Angielski
Frankiewicz Marcin
Wydawca: Wilga
Nasza cena: 9,81 zł
15,99 zł

⛟ Wysyłamy w 24h

szt.
zobacz więcej
  • promocja
Chemia Egzamin Ósmoklasisty Zbiór Zadań Tom 1 Chemia Egzamin Ósmoklasisty Zbiór Zadań Tom 1
 
Wydawca: Nieznany
Nasza cena: 34,74 zł
45,99 zł

⛟ Wysyłamy w 3 dni

szt.
zobacz więcej
Chemia Egzamin Ósmoklasisty Zbiór Zadań Tom 2 Chemia Egzamin Ósmoklasisty Zbiór Zadań Tom 2
Matras Konrad, Męcik Małgorzata,...
Wydawca: Nieznany
Nasza cena: 34,89 zł
45,99 zł

⛟ Wysyłamy w 3 dni

szt.
zobacz więcej
Egzamin Ósmoklasisty 2022 Język Polski Niezbędnik Z Teorią Egzamin Ósmoklasisty 2022 Język Polski Niezbędnik Z Teorią
Opracowanie Zbiorowe
Wydawca: OPERON
Nasza cena: 29,58 zł
33,50 zł

⛟ Wysyłamy w 3 dni

szt.
zobacz więcej
Egzamin Ósmoklasisty 2022 Matematyka Niezbędnik Z Teorią Egzamin Ósmoklasisty 2022 Matematyka Niezbędnik Z Teorią
Opracowanie Zbiorowe
Wydawca: OPERON
Nasza cena: 28,59 zł
33,50 zł

⛟ Wysyłamy w 24h

szt.
zobacz więcej
Egzamin Ósmoklasisty Jak To Napisać? Egzamin Ósmoklasisty Jak To Napisać?
Cieślak Iwona, Cieślak Lech
Wydawca: TUTOR
Nasza cena: 24,33 zł
33,50 zł

⛟ Wysyłamy w 3 dni

szt.
zobacz więcej
Egzamin Ósmoklasisty Język Angielski Repetytorium Egzamin Ósmoklasisty Język Angielski Repetytorium
Dooley Jenny, Sendor - Lis Bożena,...
Nasza cena: 54,92 zł
64,00 zł

⛟ Wysyłamy w 3 dni

szt.
zobacz więcej
Egzamin Ósmoklasisty Język Polski Egzamin Ósmoklasisty Język Polski
Katarzyna Zioła - Zemczak, anna Lasek
Wydawca: DRAGON
Nasza cena: 14,91 zł
34,95 zł

⛟ Wysyłamy w 24h

szt.
zobacz więcej
Egzamin Ósmoklasisty Język Polski
- 63%
Egzamin Ósmoklasisty Język Polski
Opracowanie Zbiorowe
Wydawca: Wilga
Nasza cena: 5,53 zł
14,99 zł

⛟ Wysyłamy w 24h

szt.
zobacz więcej
  • promocja
Egzamin Ósmoklasisty Język Polski Arkusze Egzaminacyjne Egzamin Ósmoklasisty Język Polski Arkusze Egzaminacyjne
Opracowanie Zbiorowe
Wydawca: Wilga
Nasza cena: 12,08 zł
14,99 zł

⛟ Wysyłamy w 3 dni

szt.
zobacz więcej
Egzamin Ósmoklasisty Język Polski Arkusze I Odpowiedziowiedzi Szkoła Podstawowa Egzamin Ósmoklasisty Język Polski Arkusze I Odpowiedziowiedzi Szkoła Podstawowa
Opracowania Zbiorowe
Wydawca: Nieznany
Nasza cena: 29,91 zł
30,85 zł

⛟ Wysyłamy w 3 dni

szt.
zobacz więcej
Egzamin Ósmoklasisty Język Polski Próbne Testy Egzamin Ósmoklasisty Język Polski Próbne Testy
Opracowanie Zbiorowe
Nasza cena: 10,75 zł
16,99 zł

⛟ Wysyłamy w 24h

szt.
zobacz więcej
Egzamin Ósmoklasisty Język Polski Trening Przed Egzaminem Egzamin Ósmoklasisty Język Polski Trening Przed Egzaminem
Chamczyk, Robert
Wydawca: SBM
Nasza cena: 11,63 zł
19,99 zł

⛟ Wysyłamy w 24h

szt.
zobacz więcej
Egzamin Ósmoklasisty Matematyka
- 38%
Egzamin Ósmoklasisty Matematyka
Opracowanie Zbiorowe
Wydawca: Wilga
Nasza cena: 9,27 zł
14,99 zł

⛟ Wysyłamy w 24h

szt.
zobacz więcej
  • promocja
Egzamin Ósmoklasisty Matematyka Arkusze I Odpowiedzi Szkoła Podstawowa Egzamin Ósmoklasisty Matematyka Arkusze I Odpowiedzi Szkoła Podstawowa
Opracowania Zbiorowe
Wydawca: Nieznany
Nasza cena: 29,91 zł
30,85 zł

⛟ Wysyłamy w 3 dni

szt.
zobacz więcej
Egzamin Ósmoklasisty Matematyka Próbne Testy Egzamin Ósmoklasisty Matematyka Próbne Testy
Opracowanie Zbiorowe
Nasza cena: 9,73 zł
14,99 zł

⛟ Wysyłamy w 24h

szt.
zobacz więcej
Egzamin Ósmoklasisty Matematyka Trening Przed Egzaminem Egzamin Ósmoklasisty Matematyka Trening Przed Egzaminem
Sulińska, Agata
Wydawca: SBM
Nasza cena: 11,63 zł
19,99 zł

⛟ Wysyłamy w 24h

szt.
zobacz więcej
Egzamin Ósmoklasisty Matematyka Zadania Z Rozwiązaniami. Geometria Egzamin Ósmoklasisty Matematyka Zadania Z Rozwiązaniami. Geometria
Kossakowska Beata, Paczesna...
Wydawca: NOWIK
Nasza cena: 21,49 zł
29,40 zł

⛟ Wysyłamy w 3 dni

szt.
zobacz więcej
Egzamin Ósmoklasisty Matematyka Zbiór Zadań
- 66%
Egzamin Ósmoklasisty Matematyka Zbiór Zadań
Opracowanie Zbiorowe
Wydawca: Wilga
Nasza cena: 6,78 zł
19,99 zł

⛟ Wysyłamy w 24h

szt.
zobacz więcej
  • promocja
Egzamin Ósmoklasisty Rep. J. Ang. Tb + Digibook Egzamin Ósmoklasisty Rep. J. Ang. Tb + Digibook
Jenny Dooley
Wydawca: Nieznany
Nasza cena: 62,19 zł
73,00 zł

⛟ Wysyłamy w 3 dni

szt.
zobacz więcej
Egzamin Ósmoklasisty Repetytorium Język Angielski Answer Key Egzamin Ósmoklasisty Repetytorium Język Angielski Answer Key
 
Nasza cena: 19,43 zł
20,00 zł

⛟ Wysyłamy w 3 dni

szt.
zobacz więcej
Egzamin Ósmoklasisty. Grammar & Writing Practice Egzamin Ósmoklasisty. Grammar & Writing Practice
Monika Cichmińska
Wydawca: Nieznany
Nasza cena: 42,60 zł
47,50 zł

⛟ Wysyłamy w 3 dni

szt.
zobacz więcej
Egzamin Ósmoklasisty. Matematyka Egzamin Ósmoklasisty. Matematyka
Zioła - Zemczak Katarzyna
Wydawca: DRAGON
Nasza cena: 18,68 zł
34,95 zł

⛟ Wysyłamy w 24h

szt.
zobacz więcej
Egzamin Ósmoklasisty. Matematyka. Zadania Z Rozwiązaniami. Algebra Egzamin Ósmoklasisty. Matematyka. Zadania Z Rozwiązaniami. Algebra
Kossakowska Beata, Paczesna...
Wydawca: NOWIK
Nasza cena: 18,37 zł
25,00 zł

⛟ Wysyłamy w 24h

szt.
zobacz więcej
Egzamin Ósmoklasisty. Practice Tests + Cd W.2018 Egzamin Ósmoklasisty. Practice Tests + Cd W.2018
Jenny Dooley
Wydawca: Nieznany
Nasza cena: 35,44 zł
43,00 zł

⛟ Wysyłamy w 24h

szt.
zobacz więcej
Fiszki Ósmoklasisty. Szkolny Niezbędnik J. Ang.1 Fiszki Ósmoklasisty. Szkolny Niezbędnik J. Ang.1
Praca Zbiorowa
Wydawca: Nieznany
Nasza cena: 17,30 zł
19,99 zł

⚠ Produkt niedostępny

zobacz więcej
Fiszki Ósmoklasisty. Szkolny Niezbędnik J. Niem. 1 Fiszki Ósmoklasisty. Szkolny Niezbędnik J. Niem. 1
Praca Zbiorowa
Wydawca: Nieznany
Nasza cena: 21,62 zł
20,00 zł

⛟ Wysyłamy w 3 dni

szt.
zobacz więcej
Fiszki Ósmoklasisty. Szkolny Niezbędnik J.ang. 2 Fiszki Ósmoklasisty. Szkolny Niezbędnik J.ang. 2
Praca Zbiorowa
Wydawca: Nieznany
Nasza cena: 19,99 zł
20,99 zł

⛟ Wysyłamy w 3 dni

szt.
zobacz więcej
Fiszki Ósmoklasisty. Szkolny Niezbędnik Mat. 2 Fiszki Ósmoklasisty. Szkolny Niezbędnik Mat. 2
Praca Zbiorowa
Wydawca: Nieznany
Nasza cena: 20,08 zł
21,08 zł

⛟ Wysyłamy w 3 dni

szt.
zobacz więcej
Fun Card English Egzamin Ósmoklasisty Creativo Fun Card English Egzamin Ósmoklasisty Creativo
Wydawca: Nieznany
Nasza cena: 71,36 zł
94,76 zł

⛟ Wysyłamy w 3 dni

szt.
zobacz więcej
Jan Kochanowski Wybór Fraszek, Pieśni, Trenów. Lektury Ósmoklasisty Jan Kochanowski Wybór Fraszek, Pieśni, Trenów. Lektury Ósmoklasisty
Opracowanie Zbiorowe
Wydawca: Bauer
Nasza cena: 17,30 zł
16,99 zł

⛟ Wysyłamy w 3 dni

szt.
zobacz więcej
Język Angielski Egzamin Ósmoklasisty Język Angielski Egzamin Ósmoklasisty
Oberda Gabriela
Wydawca: Lingo
Nasza cena: 10,37 zł
14,99 zł

⛟ Wysyłamy w 24h

szt.
zobacz więcej
Język Angielski Egzamin Ósmoklasisty Język Angielski Egzamin Ósmoklasisty
Oberda Gabriela
Wydawca: Lingo
Nasza cena: 12,71 zł
14,99 zł

⛟ Wysyłamy w 3 dni

szt.
zobacz więcej
Język Angielski Egzamin Ósmoklasisty Repetytorium Język Angielski Egzamin Ósmoklasisty Repetytorium
Monika Kociołek, anna Witkowska,...
Wydawca: Greg
Nasza cena: 18,19 zł
29,95 zł

⛟ Wysyłamy w 24h

szt.
zobacz więcej
Język Angielski Gramatyka Repetytorium Egzamin Ósmoklasisty Combo Język Angielski Gramatyka Repetytorium Egzamin Ósmoklasisty Combo
Szukalska Maria, Szukalski Krzysztof
Wydawca: Demart
Nasza cena: 15,24 zł
24,90 zł

⛟ Wysyłamy w 24h

szt.
zobacz więcej
Język Angielski Paszport Ósmoklasisty Język Angielski Paszport Ósmoklasisty
Agata Rybka - Boroś
Nasza cena: 20,66 zł
29,99 zł

⛟ Wysyłamy w 3 dni

szt.
zobacz więcej
Język Angielski Sprawdzian Ósmoklasisty Język Angielski Sprawdzian Ósmoklasisty
Matasek Maciej
Nasza cena: 27,96 zł
37,91 zł

⛟ Wysyłamy w 3 dni

szt.
zobacz więcej
Język Angielski Testy Ósmoklasisty Język Angielski Testy Ósmoklasisty
Opracowanie Zbiorowe
Wydawca: Books
Nasza cena: 10,77 zł
16,91 zł

⛟ Wysyłamy w 24h

szt.
zobacz więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium